l3

Kể từ ngày 02/3/2014 Theo Thông tư Số 10/2014/TT-BTC ban hành ngày 17 /1/2014 của Bộ tài chính: Quy định các mức phạt khi làm mất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cụ thể như sau: down thông tư

1. Mất hóa đơn GTGT chưa làm thông báo phát hành hóa đơn:

Không xử phạt: – Nếu khai báo với cơ quan thuế trong vòng 5 ngày, kể từ ngày mất, cháy, hỏng.
Phạt cảnh cáo: – Nếu khai báo với cơ quan thuế từ ngày thứ 6 đến ngày thứ 10, kể từ ngày mất. và có tình tiết giảm nhẹ. Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung hình phạt.
Phạt: 6.000.00 – 18.000.000 – Nếu khai báo với cơ quan thuế sau ngày thứ 10.

2. Mất hóa đơn GTGT đã làm thông báo phát hành nhưng chưa lập:

Không xử phạt: – Nếu khai báo với cơ quan trong vòng 5 ngày, kể từ ngày mất, cháy, hỏng.
Phạt cảnh cáo: – Nếu khai báo với cơ quan thuế từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10. Và có tình tiết giảm nhẹ. Nếu không có tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt 6.000.000 đồng.
Phạt: 6.000.000 – 8.000.000 – Nếu khai báo sau ngày thứ 10. 

3. Mất hóa đơn GTGT đã làm thông báo phát hành, đã lập:

Phạt: 10.000.000 – 20.000.000 – Làm mất (liên giao cho khách hàng) nhưng KH chưa nhận được (dù là HĐ đã lập hay chưa lập).
– Không lập hóa đơn khi bán hàng hóa có giá trị thanh toán từ 200.000 đồng trở lên.
Phạt: 2.000.000 – 4.000.000 – Làm mất HĐ đã lập (liên giao cho người mua) để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách.
Phạt: 20.000.000 – 50.000.000 – Khi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Lưu ý:
+ Nếu người bán tìm lại được thì không bị phạt (Nhưng trước khi cơ quan thuế ban hành quyết định xử phạt)
+ Nếu làm mất các liên hóa đơn đã lập sai và đã xóa bỏ thì bị phạt cảnh cáo
+ Nếu mất hóa đơn có liên quan đến bên thứ ba. (Bên thứ ba do bên bán thuê thì xử phạt bên bán)

Ngoài ra các bạn có thể xem thêm: Cách xử lý khi mất hóa đơn GTGT

Chúc các bạn làm tốt công việc kế toán! Nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên hệ với chúng tôi:

_______________________________________________
Kế toán ANZ chuyên dạy học thực hành kế toán thực tế
Mr Quân: 0915 010 885
Email: ketoananz@gmail.com.
Website: Ketoananz.net
________________________________________