l3 DOWNLOAD HTKK3.3.0

DOWNLOAD ITAX VIEWER 1.0.6

Một số điểm lưu ý Kê khai thuế từ 5/1/2015:
1. Muốn nộp được Tờ Khai qua trang www. nhantokhai.gdt.gov.vn (iHTKK) phải kết xuất từ phần mềm HTKK 3.3.0 hoặc Kê Khai Trực Tuyến trên iHTKK.
2. Các chỉ tiêu (23),(24), (25) thì NNT tự nhập vào bên Tờ Khai. Nhắc lại đây không phải là Hay Tạo Khó Khăn mà là Hay Tao Không Khai Phụ Lục theo Tinh Thần của Đảng và Chính Phủ.
3. Nếu Phụ Lục 01-2/GTGT có kê khai số âm ( Cột (6)Mà Tiền HHDV < (Cột 7) Tiền Thuế GTGT khi ghi sẽ báo lỗi) Xóa Phụ lục chỉ GHI Tờ Khai 01/GTGT và tạm thời cho ra pdf nộp rồi đính kèm PL bằng file Exel.
4. DN có “Hóa đơn mua hàng hóa , dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu Thuế và không chịu Thuế” thì kê vào Dòng Số 2 bên PL 01-2/GTGT. NNT sẽ tự tính số Thuế GTGT được khấu trừ để lấy Tổng nhập tay vào các chỉ Tiếu (23),(24),(25) mà không còn PL 01-4A/GTGT, 01-4B/GTGT nữa.
5. Sau kỳ Kê Khai hiện tại là T12/2014 hay Q4/2014 thì Từ Kỳ sau NNT không cần phải nộp kèm các Phụ Lục kèm Tờ Khai GTGT.
6. Sau 31/3 thì toàn bộ Tờ Khai phải Kết xuất ra định dạng XML để nộp và khi đó không còn các PL nữa nên cũng ít lỗi phát sinh từ NNT nhập vào các PL không chuẩn hơn.
7. Dữ liệu từ HTKK 3.2.5 cứ thế chuyển sang HTKK 3.3.0 dùng tiếp. Nên những ai đã nhập dữ liệu vào HTKK 3.2.5 cứ yên tâm sao lưu Datafiles để tránh rủi ro không đáng có, rồi nâng cấp nên HTKK 3.3.0 để kê khai tiếp.

Kế toán ANZ
Hotline: 0915010885
Email: ketoananz@gmail.com.
Website: Ketoananz.com