Câu 1. Công ty CP cao su Tây Ninh

*Nội dung câu hỏi:

1. Hóa đơn xuất khẩu còn lại chưa sử dụng sẽ xử lý như thế nào? Theo Nghị quyết 63/NQ-CP quy định: DN được tính vào chi phí được trừ đối với các khoản chi có tính chất phúc lợi chi cho người lao động, vậy khoản chi cho người lao động đi tham quan, nghỉ mát có được tính vào chi phí không?

2. Đối với các hoá đơn trên 20 triệu phát sinh trước thời điểm Thông tư 78/2014/TT-BTC có hiệu lực đã thanh toán bằng tiền mặt thì có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế?

3. Trong cùng 01 ngày doanh nghiệp có 2 hoá đơn của 01 nhà cung cấp (mỗi hoá đơn thấp hơn 20 triệu) và tổng hoá đơn trên 20 triệu đã thanh toán bằng tiền mặt cho mỗi hoá đơn: Theo Luật thuế GTGT thì không được kê khai khấu trừ. Vậy theo Luật thuế TNDN thì 02 khoản chi này có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không?

*Ý kiến phía Cục Thuế, ông  Phạm Đình Huy – TP. TT&HT NNT:

1. Hóa đơn xuất khẩu còn lại nếu đã đăng ký với cơ quan thuế thì Công ty tiếp tục sử dụng đến hết 31/10/2014 (Điều 7 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính). Đối với khoản chi có tính chất phúc lợi, chi cho người lao động theo quy định tại Nghị quyết 63/NQ-CP của Chính phủ có được hạch toán vào chi phí được trừ hay không, khi có hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Cục Thuế sẽ thông báo để Công ty biết, thực hiện.

2. Đối với các hóa đơn trên 20 triệu thanh toán bằng tiền mặt trước ngày 02/8/2014 được đưa vào chi phí theo Khoản 1 Điều 6 TT78/2014/TT-BTC.

3. Điểm c Khoản 1 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định: “chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế GTGT”. Do đó, theo quy định về thuế GTGT không được khấu trừ thì doanh nghiệp không được hạch toán vào chi phí các hóa đơn thanh toán bằng tiền mặt nêu trên.

Câu 2. Công ty xăng dầu Tây Ninh

*Nội dung câu hỏi:

Chi hỗ trợ khuyến học, khuyến tài cho Hội khuyến học có được đưa vào chi phí không? Nếu được trừ thì ngoài biên bản xác nhận còn thêm thủ tục gì? Trên hóa đơn GTGT ghi sai địa chỉ, số tiền… thì không làm biên bản hủy chỉ làm biên bản điều chỉnh có được không?

*Ý kiến phía Cục Thuế, ông  Phạm Đình Huy – TP. TT&HT NNT:

Khoản chi hỗ trợ khuyến học được hạch toán vào chi phí nếu khoản chi này đúng đối tượng và có đầy đủ hồ sơ xác định khoản tài trợ cho giáo dục được quy định tại Điểm 2.23 Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN.

Hóa đơn ghi sai địa chỉ, số tiền… được hướng dẫn xử lý tại Điều 20 và phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Câu 3. Công ty TNHH MTV Thanh niên xung phong

*Nội dung câu hỏi:

1. Công ty kinh doanh mặt hàng khai thác mủ cao su không qua sơ chế. Theo TT 78/2014/TT-BTC thì vùng đặc biệt khó khăn được miễn thuế TNDN và vùng khó khăn thì không được miễn thuế TNDN. Vậy phần được miễn thuế TNDN kinh doanh bị lỗ thì có được cấn trừ với vùng không được miễn giảm?

2. Khi hạch toán kế toán thì phân biệt được doanh thu và giá vốn giữa vùng được miễn thuế và vùng không được miễn thuế. Nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp không tách riêng được, như vậy phần chi phí quản lý doanh nghiệp được tính như thế nào giữa vùng được miễn và không được miễn để cho ra lợi nhuận thuần của hoạt động kinh doanh?

*Ý kiến phía Cục Thuế, ông  Phạm Đình Huy – TP. TT&HT NNT:

1. Việc cấn trừ lãi, lỗ giữa thu nhập từ hoạt động kinh doanh được miễn thuế và thu nhập từ hoạt động kinh doanh không được miễn thuế được quy định cụ thể tại Khoản 9 Điều 18 Thông tư 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN.

2. Chi phí quản lý doanh nghiệp nếu không hạch toán riêng được thì có thể dựa vào nhiều tiêu chí để phân bổ: theo tỷ lệ trên tổng doanh thu hoặc trên tổng chi phí…(ý kiến để Công ty tham khảo).

Câu 4. Công ty TNHH Oriental Mulliple

*Nội dung câu hỏi:

Theo Nghị quyết 63/NQ-CP thì chỉ có chi phí quảng cáo mới áp dụng mức khống chế 15%. Vậy các khoản chi phí tiếp khách, môi giới, tiếp thị…có khống chế 15% theo Thông tư 78/2014/TT-BTC không?

*Ý kiến phía Cục Thuế, ông  Phạm Đình Huy – TP. TT&HT NNT:

Nghị quyết 63/NQ-CP của Chính phủ chưa có hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế. Khi có hướng dẫn, Cục Thuế sẽ thông báo để Công ty biết, thực hiện. Hiện tại các khoản chi tiếp khách, khuyến mại…thực hiện theo Điểm 2.21 Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN.

Câu 5. Công ty TNHH MTV Cao su Tân Biên

*Nội dung câu hỏi:

Công ty cao su Tân Biên có lập Hợp đồng thuê cá nhân bên ngoài thực hiện trồng cao su và bón phân cao su. Khi quyết toán công trồng và bón phân thì cá nhân này có phải cung cấp hoá đơn để làm chứng từ đưa vào chi phí của Công ty không hay chỉ cần lập bảng kê 01/TNDN?

*Ý kiến phía Cục Thuế, ông  Phạm Đình Huy – TP. TT&HT NNT:

Hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế thì cơ quan thuế không cấp hóa đơn (được quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC, TT 219/2013/TT-BTC, TT 78/2014/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, thuế GTGT và thuế TNDN). Như vậy, nếu doanh thu của các cá nhân mà Công ty ký hợp đồng trồng, chăm bón cao su… dưới 100 triệu/năm thuộc đối tượng không phải kê khai, nộp thuế thì cơ quan thuế không cấp hóa đơn lẻ. Công ty lập bảng kê 01/TNDN, chứng từ thanh toán….để làm chứng từ hạch toán chi phí.

6. Công ty TNHH TAFDOO VINA

*Nội dung câu hỏi:

Nếu không viết hoá đơn GTGT thì khi lập bảng kê hàng hóa bán ra như thế nào đối với trường hợp xuất khẩu?

*Ý kiến phía Cục Thuế, ông  Phạm Đình Huy – TP. TT&HT NNT:

Thông tư 119/2014/TT-BTC quy định bãi bỏ bảng kê hàng hóa, dịch vụ áp dụng thuế suất 0% (mẫu 01-3/GTGT). Do đó, khi bán hàng xuất khẩu Công ty sử dụng các chỉ tiêu trên Tờ khai Hải quan, Invoice để kê khai trên bảng kê mẫu 01-1/GTGT.

7. Công ty TNHH Brotex

*Nội dung câu hỏi:

1. Phần mềm đăng ký mã số thuế TNCN không có file để tải dữ liệu từ excel mà phải nhập từng tên, số lượng người lao động 5.000 người, bằng cách nào để đăng ký MST nhanh nhất?

2. Ghi nhận doanh thu là ngày hoàn thành tờ khai hải quan, ngày xuất hóa đơn hay là ngày hàng hoá đã xuất đến cảng của người mua bên nước ngoài?

3. Cục thuế có thể hỗ trợ phía doanh nghiệp trả lời những văn bản có tính chất gấp rút qua email trước và doanh nghiệp sẽ gửi văn bản gốc cho Cục thuế sau? Công bố địa chỉ mail của bộ phận chuyên trách hỗ trợ chính sách.

*Ý kiến phía Cục Thuế, ông  Phạm Đình Huy – TP. TT&HT NNT:

1. Phần mềm 2.6 đăng ký MST TNCN được đăng tải trên trang web tncnonline.com.vn, Công ty có thể tải về hoặc liên hệ bộ phận một cửa tại Cục Thuế để được hướng dẫn.

2. Việc xác định thời điểm ghi nhận doanh thu tính thuế được quy định rõ tại Điểm 1 Điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT và Khoản 2 Điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn về thuế TNDN.

3. Cục Thuế sẽ hỗ trợ doanh nghiệp qua Trang thông tin điện tử: tayninh.gdt.gov.vn để trả lời những vướng mắc của doanh nghiệp.

8. Công ty TNHH may mặc Langham

*Nội dung câu hỏi:

1. Từ năm 2014, xét hoàn thuế GTGT theo năm, như vậy đối với công ty chúng tôi là hoạt động gia công – sản xuất hàng xuất khẩu thì đây là một trở ngại khó khăn về tài chính. Xin đề nghị cho phép Công ty chúng tôi được hoàn thuế GTGT 6 tháng/lần như những năm trước đây được hay không?

2. Theo TT 119/2014/TT-BTC áp dụng từ 01/9/2014 Công ty không phải xuất hoá đơn xuất khẩu kể cả hoá đơn GTGT thì chúng tôi sẽ phải theo dõi và lập báo cáo như thế nào cho cơ quan thuế về hàng xuất khẩu đầu ra?

*Ý kiến phía Cục Thuế, ông  Phạm Đình Huy – TP. TT&HT NNT:

1. Các trường hợp hoàn thuế GTGT được quy định rõ tại Luật thuế GTGT sửa đổi, bổ sung; Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT. Do đó, cơ quan thuế không giải quyết hoàn thuế theo như đề nghị của Công ty (6 tháng/kỳ). Trường hợp, nếu Công ty mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, nếu số thuế GTGT lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế GTGT (theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Thông tư 219/2013/TT-BTC).

2. Trường hợp xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài, Công ty sử dụng hóa đơn thương mại (Invoice), tờ khai hải quan để kê khai mẫu 01-1/GTGT gửi cơ quan thuế.

9. Công ty TNHH Dou Power (Việt Nam)

*Nội dung câu hỏi:

Bắt đầu ngày 01/9/2014 không cần xuất hóa đơn đối với hàng hóa xuất khẩu. Vậy nếu từ 01/9/2014 đến ngày 08/9/2014 tất cả hóa đơn đã xuất cho hàng hóa xuất khẩu thì phải xử lý thế nào?

*Ý kiến phía Cục Thuế, ông  Phạm Đình Huy – TP. TT&HT NNT:

Việc xử lý đối với hóa đơn xuất khẩu hàng hóa đã xuất từ ngày 01/9/2014 đến ngày 08/9/2014, Công ty thực hiện theo Khoản 1, Điều 7 Thông tư 119/2014/TT-BTC.

10. Công ty TNHH Dương Triều

*Nội dung câu hỏi:

Đối với doanh nghiệp mới thành lập thì cần những chứng từ gì để được áp dụng phương pháp kê khai khấu trừ, hiện nay công ty đang áp dụng kê khai trực tiếp?

*Ý kiến phía Cục Thuế, ông  Phạm Đình Huy – TP. TT&HT NNT:

Căn cứ Điểm 3, Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC, trường hợp Công ty đủ điều kiện đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế thì Công ty phải gửi Thông báo mẫu 06/GTGT (ban hành kèm theo TT 156/2013/TT-BTC) về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

11. Công ty TNHH Đài Chương

*Nội dung câu hỏi:

Kể từ 01/9/2014, bán hàng hóa xuất khẩu 0% thì không ghi hóa đơn. Nhưng công ty chúng tôi không có xuất khẩu trực tiếp mà chỉ có những hình thức gia công xuất khẩu: 3 bên, 4 bên và xuất khẩu tại chỗ (tất cả đều 0%) thì công ty chúng tôi có ghi hóa đơn hay không?

*Ý kiến phía Cục Thuế, ông  Phạm Đình Huy – TP. TT&HT NNT:

Theo Khoản 1 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC, chỉ trường hợp xuất khẩu hàng hoá, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài mới không xuất hoá đơn GTGT, các trường hợp còn lại như: xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu (gia công xuất khẩu, xuất khẩu tại chỗ…) vẫn lập hóa đơn theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư 39/2014/TT-BTC (nay là Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC).

12. Công ty TNHH Jung Kwang Việt Nam

*Nội dung câu hỏi:

Theo Thông tư 119/2014/TT-BTC, từ ngày 01/9/2014 khi bán hàng xuất khẩu không phải xuất hóa đơn, vậy khi kê khai vào bảng kê hóa đơn, chứng từ HHDV bán ra (mẫu 01-1/GTGT) làm sao có thông tin để điền vào cột (2) và (3): “Số hóa đơn”, “Ngày hóa đơn”?

*Ý kiến phía Cục Thuế, ông  Phạm Đình Huy – TP. TT&HT NNT:

Công ty sử dụng hóa đơn thương mại (Invoice), tờ khai hải quan để kê khai mẫu 01-1/GTGT gửi cơ quan thuế.

13. Công ty TNHH Park Corp Việt Nam

*Nội dung câu hỏi:

Năm 2014 Công ty có điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư: bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh và tăng vốn đầu tư (có được gọi là mở rộng đầu tư không?), lợi nhuận thu được từ mở rộng đầu tư này có được hưởng ưu đãi thuế TNDN không?

*Ý kiến phía Cục Thuế, ông  Phạm Đình Huy – TP. TT&HT NNT:

Tại Điểm a Khoản 6 Điều 18 Thông tư 78/2014/TT-BTC, trường hợp công ty có mở rộng đầu tư đáp ứng được 01 trong 03 tiêu chí quy định tại điểm này thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế TNDN theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (nếu có) hoặc được áp dụng miễn, giảm thuế cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại.

14. Công ty TNHH Can Sports Việt Nam

*Nội dung câu hỏi:

1. Theo Thông tư 119/2014/TT-BTC đối với hàng hóa xuất khẩu không xuất hóa đơn xuất khẩu và hóa đơn GTGT thì doanh nghiệp sẽ kê khai bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra:  số hóa đơn và ngày hóa đơn sẽ căn cứ theo invoice của tờ khai à nếu ngày không phù hợp với ngày tờ khai thì DN sẽ căn cứ theo chứng từ nào (VD: invoice tháng 8/2014 và tờ khai tháng 9/2014)

2. Công ty có khách hàng nấu cơm tại Công ty và Ngân hàng lắp đặt trụ ATM và đã sử dụng điện của Công ty. Công ty sẽ thu phần tiền điện của khách hàng như vậy cần làm những chứng từ gì để được mở hóa đơn GTGT cho khách hàng.

*Ý kiến phía Cục Thuế, ông  Phạm Đình Huy – TP. TT&HT NNT:

1. Công ty sử dụng tờ khai hải quan để kê vào bảng kê 01-1/GTGT;

2. Khi thu tiền điện sử dụng của khách hàng, Công ty thực hiện lập hoá đơn GTGT giao cho khách hàng căn cứ theo lượng điện tiêu thụ thực tế sử dụng và đúng giá ghi trên hóa đơn do nhà cung cấp điện xuất cho Công ty (theo Điểm b, Khoản 1, Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC).

15. Công ty TNHH Salun Việt Nam

*Nội dung câu hỏi:

1. Công ty chúng tôi còn tồn hóa đơn xuất khẩu thì có được sử dụng đến 31/10/2014 hày phải thông báo hủy luôn từ tháng 9/2014?

2. Theo Thông tư 119/2014/TT-BTC có ban hành mẫu biểu mới để khai báo thuế. Nhưng phần mềm hỗ trợ kê khai hiện tại 3.2.5 chưa có cập nhật mẫu mới. Vậy làm sao Công ty áp dụng được mẫu mới này cho đợt khai thuế tháng 9/2014?

*Ý kiến phía Cục Thuế, ông  Phạm Đình Huy – TP. TT&HT NNT:

1. Căn cứ Khoản 1, Điều 7 Thông tư 119/2014/TT-BTC, Công ty được sử dụng hoá đơn khi xuất khẩu hàng hoá theo hướng dẫn tại Thông tư 39/2014/TT-BTC đến hết ngày 31/10/2014.

2. Phần mềm HTKK đang được cập nhật để phù hợp với Thông tư 119/2014/TT-BTC, trong thời gian này thì công ty được phép sử dụng mẫu biểu của Thông tư 156/2013/TT-BTC đến hết ngày 31/10/2014.

16. Công ty CP Sách – Thiết bị Giáo dục Tây Ninh

*Nội dung câu hỏi:

1. Căn cứ để xác định hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế GTGT (100 triệu đồng/năm)?

2. Phần mềm HTKK 3.2.5 hiện tại chưa đổi biểu mẫu theo Thông tư 119 vậy khi kê khai thuế tháng 8 doanh nghiệp thực hiện theo hệ thống mẫu biểu nào cho phù hợp?

*Ý kiến phía Cục Thuế, ông  Phạm Đình Huy – TP. TT&HT NNT:

1. Theo Điểm 2.4 Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC, trường hợp Công ty mua hàng hoá, dịch vụ của các hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế (100 triệu đồng/ năm) thì Công ty lập bảng kê 01/TNDN kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung ứng dịch vụ. Hộ, cá nhân kinh doanh tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai, nộp thuế theo quy định.

2. Phần mềm HTKK đang được cập nhật để phù hợp với Thông tư 119/2014/TT-BTC, trong thời gian này Công ty được phép sử dụng mẫu biểu của Thông tư 156/2013/TT-BTC đến hết ngày 31/10/2014.

Câu 17: Công ty Mitsuei (Việt Nam)

*Nội dung câu hỏi:

1. Theo Nghị quyết 63/NQ-CP: Quà Tết, bánh Trung thu tặng cho người lao động có hóa đơn, chứng từ được tính vào chi phí được trừ thì có phải xuất hóa đơn VAT không? Các khoản phụ cấp cho người lao động: đám cưới, đám tang, sinh em bé có được tính vào chi phí được trừ không?

2. Trị giá TSCĐ tăng lên để đầu tư mở rộng sản xuất có được hưởng ưu đãi thuế TNDN không?

3. Định mức sản phẩm có phải đăng ký với Cục thuế không?

*Ý kiến phía Cục Thuế, ông  Phạm Đình Huy – TP. TT&HT NNT:

1. Theo Điểm b Khoản 1 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC, trường hợp khi Công ty cho, biếu, tặng, trả thay lương, tiêu dùng nội bộ… thì phải lập hoá đơn GTGT. Đối các khoản chi phúc lợi theo Nghị quyết 63/NQ-CP, chờ hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Cục Thuế sẽ thông báo để Công ty biết, thực hiện;

2. Tại Điểm a Khoản 6 Điều 18 Thông tư 78/2014/TT-BTC, trường hợp công ty có mở rộng đầu tư đáp ứng được 01 trong 03 tiêu chí quy định tại điểm này thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế TNDN theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (nếu có) hoặc được áp dụng miễn, giảm thuế cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại.

3. Theo Điểm 2.3 Khoản 2 Điều 6  Thông tư 78/2014/TT-BTC, đối với định mức sản phẩm thì Công ty tự xây dựng, quản lý và lưu tại doanh nghiệp. Trường hợp một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, hàng hoá Nhà nước đã ban hành định mức tiêu hao thì thực hiện theo định mức của Nhà nước quy định.

Câu 18: Công ty TNHH Nhựa Đông Phương

*Nội dung câu hỏi:

Công ty đang được hưởng ưu đãi Thuế TNDN giai đoạn 2009-2013 mà trong quá trình sản xuất, kinh doanh có đầu tư mở rộng nhà xưởng thì có được ưu đãi thuế TNDN không?

*Ý kiến phía Cục Thuế, ông  Phạm Đình Huy – TP. TT&HT NNT:

Theo Điểm a Khoản 6 Điều 18 Thông tư 78/2014/TT-BTC, nếu Công ty có mở rộng đầu tư và đáp ứng được 01 trong 03 tiêu chí quy định tại điểm này thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế TNDN theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (nếu có) hoặc được áp dụng miễn, giảm thuế cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại.l3