Trong bài viết trước chúng tôi đã hướng dẫn các bạn Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp, phần này chúng tôi xin hướng dẫn các bạn cách xác định các khoản lỗ và cách chuyển lỗ trên tờ khai quyết toán thuế TNDN theo Thông tư Số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ tài chính:

1. Cách xác định lỗ:Ta có: Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Thu nhập được miễn thuế
Nếu:
– Thu nhập tính thuế > 0 => DN lãi
– Thu nhập tính thuế < 0 = > DN lỗ
(Theo điều 9 Thông tư 78/2014/TT-BTC)

2. Cách chuyển lỗ:

– DN có lỗ thì được chuyển lỗ năm trước sang năm sau, số lỗ này được trừ vào thu nhập chịu thuế.
– Thời gian được chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Ví dụ: Công ty A năm 2013 lỗ là 20 triệu, năm 2014 lãi 22 triệu. DN được chuyển toàn bộ số lỗ 20 triệu sang phần thu nhập chịu thuế năm 2014.

– Cách hạch toán đầu năm: Kết chuyển lỗ từ 2013 sang 2014:
Nợ 4211: 20 triệu
Có 4212: 20 triệu
– Cuối năm:
Nợ 911: 22 triệu
Có 4212: 22 triệu

Chú ý: Số lỗ được chuyển tối đa chỉ bằng hoặc nhỏ hơn số Thu nhập chịu thuế tức (Chỉ tiêu [C1]) trên tờ khai quyết toán thuế TNDN.

VD2: Công ty B năm 2012 lỗ 10 triệu, năm 2013 lãi 5 triệu đồng thì:
+ Được chuyển tối đa 5 triệu đồng vào thu nhập chịu thuế năm 2013.
+ Số lỗ còn lại 5 triệu, phải theo dõi và chuyển toàn bộ liên tục theo nguyên tắc chuyển lỗ của năm 2012 nêu trên vào các năm tiếp theo, nhưng tối đa không quá 5 năm.

– Cách hạch toán đầu năm:
Nợ 4211: 10 triệu
Có 4212: 10 triệu
– Cuối năm:
Nợ 911: 5 triệu
Có 4212: 5 triệu

Cách chuyển lỗ trên phần mềm HTKK:

– Đăng nhập vào phần mềm HTKK -> Chọn “Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp” -> Chọn “Quyết toán thuế TNDN (03/TNDN) -> Chọn “Phụ lục 03-2A/TNDN”, như hình bến dưới:

các khoản lỗ được chuyển theo quy định

Chú ý: Doanh nghiệp có số lỗ giữa các quý trong cùng một năm tài chính thì được bù trừ số lỗ của quý trước vào các quý tiếp theo của năm tài chính đó. Khi quyết toán thuế TNDN, thì xác định số lỗ của cả năm và chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp.